Điều khoản đăng ký tài khoản

Điều kiện và điều khoản đăng ký tài khoản oneSME.

1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1.1. Quy định việc tạo và sử dụng tài khoản oneSME của khách hàng doanh nghiệp tại website onesme.vn ( sau đây gọi tắt là “oneSME”).

1.2. Đối tượng áp dụng: là các Khách hàng tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở, văn phòng ở trong lãnh thổ Việt Nam.

2. Định nghĩa

Trong Điều Khoản Chung này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác:

2.1 Bên cung cấp dịch vụ: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone)

2.2 oneSME:  Hệ thống mua sắm các sản phẩm dịch vụ Viễn thông, CNTT trực tuyến của VNPT VinaPhone dành cho đối tượng khách hàng tổ chức, doanh nghiệp.

2.3 Tài Khoản oneSME: là tài khoản điện tử trên hệ thống công nghệ thông tin của Bên cung cấp dịch vụ do Khách hàng tạo lập và quản lý thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn bởi ứng dụng trên điện thoại di động, website, và các hình thức khác để truy cập, sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ.

2.4Khách hàng: là các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu mở và sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ của Bên cung cấp dịch vụ.

2.5. Điểm giao dịch: TTKD VNPT tỉnh/thành phố của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông; các Đại lý được ủy quyền; và các đơn vị khác hợp tác với Bên cung cấp dịch vụ.

2.6 Sản Phẩm/Dịch Vụ: bao gồm dịch vụ được thực hiện tại Điểm giao dịch và/hoặc các website onesme.vn hoặc Ứng Dụng điện thoại (nếu có).

2.7 Giao Dịch: là bất kỳ giao dịch nào của Khách hàng liên quan đến việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ được cung cấp bởi Bên cung cấp dịch vụ.

2.8 Biện Pháp Xác Thực:  là các yếu tố xác thực mà Bên cung cấp dịch vụ sử dụng để xác thực định danh Khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn mật khẩu sử dụng một lần (one-Time Password), mật khẩu, đặc điểm sinh trắc học và các biện pháp xác thực khác được phép thực hiện theo Quy Định Pháp Luật.

2.9 Dịch Vụ Khách Hàng: nghĩa là dịch vụ chăm sóc khách hàng của Bên cung cấp dịch vụ, được cung cấp theo số điện thoại 18001260

2.10 Hồ Sơ Mở Tài Khoản oneSME: là các giấy tờ, thông tin của pháp nhân phải cung cấp theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Bên cung cấp dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn:

a. Tổ chức: tên giao dịch viết tắt và đầy đủ; mã số doanh nghiệp; mã số thuế; trụ sở chính; địa chỉ giao dịch; số điện thoại; người đại diện hợp pháp;

b. Hồ Sơ Mở Tài Khoản oneSME sẽ được Bên cung cấp dịch vụ cập nhật theo quy định của pháp luật và yêu cầu phù hợp của Bên cung cấp dịch vụ theo từng thời điểm và được đăng tải trên website/Ứng dụng của oneSME.

3. Các Quy Tắc Chung

3.1 Bằng việc truy cập website/ứng dụng oneSME, Khách hàng xác nhận đã hiểu rõ các Điều Khoản Chung và hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng như toàn bộ các điều khoản và điều kiện được quy định tại đây, cũng như bất kỳ các điều chỉnh liên quan và chấp nhận rằng việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ sẽ chịu sự điều chỉnh của những Điều Khoản Chung này. 

3.2 Bằng việc truy cập, tải về và sử dụng website/ứng dụng oneSME, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng đã chấp thuận với các phương thức, yêu cầu, và/hoặc chính sách được quy định trong Điều Khoản Chung này, và rằng Khách hàng theo đây đồng ý cho Bên cung cấp dịch vụ thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng như được mô tả trong Điều Khoản Chung này.

3.3 Khách hàng sẽ được xem là đương nhiên chấp nhận và chịu sự ràng buộc của những Điều Khoản Chung này và việc Khách hàng dùng một phần hoặc toàn bộ các Sản Phẩm/Dịch Vụ trên website/ứng dụng oneSME được xem là giữa Khách hàng và Bên cung cấp dịch vụ đã ký kết và thực hiện một Hợp đồng dịch vụ. 

3.4 Bên cung cấp dịch vụ có quyền thay đổi những Điều Khoản Chung này hoặc bất kỳ tính năng nào của Sản Phẩm/Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào. Thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi công bố thay đổi của các Điều Khoản Chung hoặc tính năng tại website/ứng dụng oneSME.

3.5 Khách hàng đồng ý đánh giá những Điều Khoản Chung này định kỳ để đảm bảo rằng Khách hàng đã được cập nhật đối với bất kỳ các thay đổi hoặc sửa đổi đối với những Điều Khoản Chung này. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ sẽ được xem là Khách hàng chấp nhận hoàn toàn các Điều Khoản Chung được thay đổi.

3.6 Khách hàng đảm bảo rằng Khách hàng đã hiểu rõ các hướng dẫn và quy trình sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ của Bên cung cấp dịch vụ và những thay đổi, bổ sung (nếu có) của Bên cung cấp dịch vụ.

4. Đăng ký tài khoản để sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ

4.1. Để sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ, trước hết Khách hàng cần truy cập website [tên website] và/ hoặc tải Ứng Dụng oneSME trên thiết bị di động, cung cấp Hồ Sơ Mở Tài Khoản oneSME tại mục 2.10 và làm theo hướng dẫn.

4.2. Khách hàng đồng ý cung cấp cho Bên cung cấp dịch vụ hoặc các Điểm Giao Dịch của Bên cung cấp dịch vụ các thông tin đầy đủ, cập nhật và chính xác liên quan đến Khách hàng mà Bên cung cấp dịch vụ sẽ yêu cầu vào từng thời điểm để sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ. Khách hàng đồng ý thông báo ngay cho Bên cung cấp dịch vụ hoặc các Điểm Giao Dịch của Bên cung cấp dịch vụ bất kỳ thay đổi nào về Hồ Sơ Mở Tài Khoản oneSME và các thông tin đã được cung cấp cho Bên cung cấp dịch vụ. Khách hàng tuyên bố và bảo đảm rằng các thông tin của Khách hàng và các thông tin khác được cung cấp cho Bên cung cấp dịch vụ là trung thực và chính xác và chịu trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp trên website/ứng dụng oneSME.

4.3. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, mật khẩu tài khoản, các thông tin liên quan đến tài khoản, Biện Pháp Xác Thực, thông tin thiết bị… của mình, nếu bị mất hoặc bị lấy cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp thì Khách hàng phải thay đổi thông tin tài khoản bằng cách sử dụng các công cụ được cài đặt sẵn trong website/ứng dụng oneSME và/hoặc thông báo ngay cho Bên cung cấp dịch vụ thông qua Dịch Vụ Khách Hàng để tạm ngừng Tài Khoản oneSME. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả yêu cầu Giao Dịch đã xảy ra trước khi Bên cung cấp dịch vụ nhận được thông báo đó. Khách hàng lưu ý rằng Tài Khoản oneSME sẽ chỉ tạm thời ngừng khi Khách hàng đã cung cấp mọi thông tin được yêu cầu cho Dịch Vụ Khách Hàng mà Dịch Vụ Khách Hàng có thể yêu cầu một cách hợp lý.

5. Tiết Lộ Thông Tin

5.1 Khách hàng đồng ý rằng Bên cung cấp dịch vụ có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý các thông tin về Hồ Sơ Mở Tài Khoản oneSME cũng như các thông tin khác từ Khách hàng hoặc các bên thứ ba để phục vụ cho mục đích nhận biết khách hàng và xác thực theo Quy Định Pháp Luật. Bên cung cấp dịch vụ cũng có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng cho mục đích nghiên cứu và phân tích hoạt động và cải tiến Sản Phẩm/Dịch Vụ.

5.2 Khi Khách hàng đăng ký một Tài Khoản oneSME để sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ, Khách hàng hiểu và đồng ý cấp quyền cho Bên cung cấp dịch vụ thu thập, lưu giữ, sử dụng và xử lý thông tin thông qua việc truy cập vào các ứng dụng sau trên thiết bị di động theo những Điều Khoản Chung này.

  • Vị trí: lấy thông tin về vị trí để hiện thị danh sách các điểm giao dịch gần nhất.
  • Trạng thái kết nối: để đảm bảo các tính năng trực tuyến của website/ứng dụng oneSME hoạt động đúng.
  • Máy chụp hình: cho phép Khách hàng dùng để quét mã QR.
  • Trạng thái kết nối: để đảm bảo các tính năng trực tuyến của Ứng Dụng Website/ứng dụng oneSME hoạt động đúng.

5.3 Khách hàng chấp thuận, ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho Bên cung cấp dịch vụ tiết lộ hoặc công bố các thông tin liên quan đến Khách hàng hoặc các Giao Dịch của Khách hàng với các cá nhân hoặc tổ chức mà Bên cung cấp dịch vụ có thể được yêu cầu tiết lộ theo bất kỳ Quy Định Pháp Luật hoặc quy định nào áp dụng đối với Bên cung cấp dịch vụ hoặc căn cứ theo bất kỳ yêu cầu hoặc lệnh nào của bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào hoặc lệnh của tòa án.  

6. An Ninh

6.1 Khách hàng cam kết sẽ chỉ sử dụng Ứng Dụng Website/ứng dụng oneSME và Tài Khoản Website/ứng dụng oneSME cho các hoạt động hợp pháp, và sẽ thông báo ngay lập tức cho Bên cung cấp dịch vụ về (các) giao dịch có dấu hiệu sử dụng trái phép Tài Khoản Website/ứng dụng oneSME của Khách hàng và/hoặc Sản Phẩm/Dịch Vụ đã biết hoặc nghi vấn, hoặc bất kỳ vi phạm an ninh nào đã biết hoặc nghi vấn, kể cả việc mất thông tin, lấy cắp thông tin hoặc tiết lộ không được phép về thông tin cá nhân hoặc Tài Khoản của Khách hàng.

6.2 Khách hàng cam kết không sử dụng, và không cho bất kỳ bên thứ ba nào khác sử dụng tài Khoản Website/ứng dụng oneSME để thực hiện các hành vi xâm nhập trái phép, tấn công hệ thống, phát tán virus và phần mềm độc hại và các hành vi vi phạm Quy Định Pháp Luật hoặc gây gián đoạn, cản trở hoạt động bình thường đối với hệ thống của Bên cung cấp dịch vụ và các đối tác của Bên cung cấp dịch vụ, hoặc đối với việc sử dụng Ứng Dụng Website/ứng dụng oneSME, Tài Khoản Website/ứng dụng oneSME của người khác.

6.3 Khách hàng chịu trách nhiệm và miễn trừ toàn bộ trách nhiệm cho Bên cung cấp dịch vụ về việc sử dụng hoặc hoạt động trên Tài Khoản Website/ứng dụng oneSME của Khách hàng trước pháp luật. Bất kỳ hoạt động gian lận, lừa gạt hoặc hoạt động bất hợp pháp khác có thể là căn cứ cho phép Bên cung cấp dịch vụ tạm ngừng Tài Khoản Website/ứng dụng oneSME và/hoặc chấm dứt Sản Phẩm/Dịch Vụ được cung cấp cho Khách hàng, theo toàn quyền quyết định của Bên cung cấp dịch vụ, và Bên cung cấp dịch vụ có thể trình báo về hành vi của Khách hàng với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét xử lý.